• تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، ساختمان سبز، واحد 37

Sarv Rang Epoxy Vinyl Coatings

 

Sarv Coat   8568         Epoxy vinyl topcoat

Sarv Coat   8569         Epoxy vinyl high build intermediate coating.

Sarv Coat   8570         Epoxy vinyl intermediate coat

Sarv Coat   8571         Epoxy vinyl high build primer

Sarv Coat   8572         Epoxy vinyl zinc dust primer

Sarv Coat   8573         Epoxy vinyl zinc phosphate primer

Sarv Coat   8574         Epoxy vinyl primer