• تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، ساختمان سبز، واحد 37

Sarv Rang Epoxy ester Coatings

 

Sarv Coat   8219         Epoxy ester clear

Sarv Coat   8220         Epoxy ester  sealer

Sarv Coat   8221         Epoxy ester topcoat

Sarv Coat   8222         Epoxy ester intermediate coating

Sarv Coat   8223         Epoxy ester primer